Privacyverklaring

Hieronder vindt u de privacyverklaringen voor leerlingen van La Maravilla en voor leerlingen van onderwijsinstellingen die La Maravilla inhuren voor het onderwijzen in de Spaanse taal. Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het werkproces en delen nooit gegevens met derden. Gegevens worden vernietigd zodra ze voor het werkproces niet meer nodig zijn. Hieronder worden de volledige privacyverklaringen weergegeven.

Privacyverklaring Cursisten La Maravilla

 • Gegevens die verzameld worden van leerlingen worden uitsluitend door de docente en eigenares van La Maravilla verzameld en verwerkt. De docente/eigenares is dezelfde persoon namelijk C.A.A. Phaff, bereikbaar via lamaravilla@zeelandnet.nl
 • Naam- en adresgegevens worden bijgehouden voor het opstellen van facturen. Facturen worden in een PDF bestand via mail aan de leerlingen verstrekt.
 • Telefoongegevens worden bijgehouden voor het geval er contact met de leerling moet worden gezocht m.b.t. wijzigingen in het lesrooster.
 • Emailadressen worden bijgehouden omdat via dit medium met de leerlingen wordt gecommuniceerd. Er zijn twee onderwerpen van communicatie via mail: 1e) les- of lesrooster gerelateerde mails, 2e) mails met informatie over de Spaanstalige wereld. Leerlingen wordt aanbevolen mails van de 1e categorie te accepteren. Leerlingen kunnen zich uitschrijven voor door mails te beantwoorden met het verzoek tot uitschrijving. Uitschrijving van mails van de 1e categorie is niet wenselijk omdat daarna communicatie via dit middel niet meer mogelijk wordt waardoor een leerling alleen mondeling tijdens een les geïnformeerd kan worden.
 • De verzamelde gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
 • De verzamelde gegevens worden gebruikt in de periode waarin de verstrekker deel neemt aan lessen bij La Maravilla. Daarna worden de gegevens nog voor een maximale termijn van vijf jaar bewaard. Tijdens die vijf jaar zal er af en toe via mail kenbaar worden gemaakt dat er een nieuwe cursus start of een nieuwe taalreis georganiseerd zal worden. Leerlingen kunnen zich uitschrijven voor deze mails door de mail te beantwoorden met het verzoekt tot uitschrijving.
 • De persoon waarvan de gegevens verzameld zijn heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.
 • Klachten over de wijze van omgang met de persoonsgegevens kunnen via mail gericht worden aan C.A.A. Phaff via het volgende mailadres: lamaravilla@zeelandnet.nl
 • Indien leerlingen weigeren NAW-gegevens te verstrekken dan is het niet mogelijk facturen op te maken. Als er geen facturen kunnen worden opgemaakt is het niet mogelijk lessen bij La Maravilla af te nemen.
 • De gegevens van de leerlingen worden bijgehouden voor de werkprocessen welke noodzakelijk zijn voor het bijwonen van de lessen en voor het informeren over mogelijk relevante onderwerpen binnen het kader van het leerproces. Leerlingen worden wel geprofileerd op niveau. Dit niveau wordt in onderling overleg tussen leerling en leraar vastgesteld.


Aanvullende Privacyverklaring Externe Onderwijsinstellingen

 • Voor lessen die gegeven worden bij externe onderwijsinstellingen geldt dat namen en mailadressen van de leerlingen en/of hun ouders of verzorgers door de school worden aangeleverd. Wijzigingen in het door de onderwijsinstelling aangeleverde gegevens dienen door de onderwijsinstelling aan La Maravilla te worden doorgegeven.
 • Facturen worden direct naar de onderwijsinstelling gestuurd. Hiervoor worden de tenaamstelling van de contactpersoon en de adresgegevens van de onderwijsinstelling gebruikt.
 • Alle mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met leerlingen en/of hun ouders of verzorgers en de contactpersoon van de onderwijsinstelling. Omdat de mails naar ouders of verzorgers les- of lesrooster gerelateerd zijn is het niet wenselijk dat ouders of verzorgers zich voor deze mails uitschrijven. Mochten zij zich toch van de verzendlijst willen laten verwijderen dan kan dat door de mail te beantwoorden met een verzoek tot uitschrijving. Communicatie met de docente is na uitschrijving niet meer mogelijk.
 • Indien de school hier om verzoekt worden de resultaten van de leerlingen bijgehouden. Deze resultaten worden alleen verstrekt aan de directe contactpersoon van de docente van La Maravilla. De resultaten worden via mail in een PDF bestand naar de contactpersoon verstuurd.
 • Alle gegevens van de leerlingen en hun ouders of verzorgers worden bewaard voor de duur van het werkproces tot na aanvang van het nieuwe schooljaar. Daarna worden de gegevens van de leerlingen en ouders of verzorgers vernietigd.
 • De gegevens van de contact person(en) met de onderwijsinstelling worden bewaard voor zolang de werkrelatie bestaat. Na afloop van de werkrelatie worden de gegevens nog maximaal vijf jaar bewaard. In dit periode kunnen de gegevens gebruikt worden om de werkrelatie te hervatten.